42

یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای

از کتاب: راگ هزره ، فصل غزال عنایت ، بخش ،
غزال عنایت

یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای؟
یک سبد گل به برت، با بهار آمد ه ای

سر تا بقدم شکوفه بار آمده ای
آینه به دستت از بهار آمده ای
یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای؟
یک سبد گل به برت، با بهار آمد ه ای!

ای سرو روان چه ناز دارد قدمت
خوش خوش به هوای سبزه زار آمده ای
یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای؟
یک سبد گل به برت، با بهار آمد ه ای!

چشمی به خیال دیدنت وا بکنم
آهینه شوم ترا تماشاه بکنم
یار سبزینهء من، به چی کار آمده ای؟
یک سبد گل به برت، با بهار آمد ه ای!