مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- ﻻﻻ ﺟﺎﻥ بشیر وفا راگ هزره موسیقی
- ېو پلو می ېار لونګين می په دا بل پلو استاد ایوب راگ هزره موسیقی
- يوه ورځ به دا جهان وي نه به ته يې نه زه يم حشمت شریندل راگ هزره موسیقی
- يو مې ناز بل جفا ځوروي میرمن پروین راگ هزره موسیقی
- يك ستاره ميشوم صدیق یعقوب راگ هزره موسیقی
- يک گل که به گلزار تو يی تو آن بلبلک زار منم من ساربان راگ هزره موسیقی
- يارک من چرا خوش باور هستی احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟ احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- يار گل پيکر ساربان راگ هزره موسیقی
- يار با ما بيوفايی ميکند احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- يار اگر سر به ويرانه ما زند سید عمر راگ هزره موسیقی
- ياد روزگار شيرين، احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ياد آن شب كه صبا در ره ما گل مي ريخت نعیم فرحان راگ هزره موسیقی
- ياد آن شب كه صبا در ره ما گل مي ريخت استاد صابر راگ هزره موسیقی
- يا مولا ساربان راگ هزره موسیقی
- یه کهان ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- یه قربان استاد یار محمد راگ هزره موسیقی
- یه قربان نغمه راگ هزره موسیقی
- یه غزل ہے نه گیت ہے کوئی ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- یه زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہوگیا ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540