42

يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

يارب غم بی رحمی جانان به کی گويم؟
جان از غم او سوخت، غم جان به کی گويم؟

گويند طبيبان که بگو در خود، اما
دردی که گذشته است ز درمان به کی گويم؟

دردی که مرا ساخته رسوا همه دانند
داغی که مرا سوخته پنهان به کی گويم؟