42

يار با ما بيوفايی ميکند

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

يار با ما بيوفايی ميکند
بی سبب از ما جدایی میکند

شمع جانم را بکشت آن بيوفا
جای ديگر روشنايی ميکند

سعدی شيرين سخن در راه عشق
از لبش بوسه گدايی ميکند