42

يو مې ناز بل جفا ځوروي

راگ هزره میرمن پروین ، ،

يو مې ناز بل جفا ځوروي
رنګ په رنګ مې آشنا ځوروي

خيال او هوس رانه ياغي دي دواړه
شوخ نظر مې نن بيا ځوروي

خلك به د هجر كړاوونه ژاړي
ما خو كړس كړس خندا ځوروي

په مينه مينه راته مه ګوره نور
بيا مې دا تماشا ځوروي

سېلابه بيا څه لېونی غوندې شوې
چې تش خيال دې د چا ځوروي

كابل – جمال مينه

26-11-1339