42

یه قربان

از کتاب: راگ هزره ، فصل استاد یار محمد ، بخش ،
استاد یار محمد

گوندی خوشه به د شی