تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
وقایع قندهار و نهضت اودل پښتون پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایعی که در هرات رخ داد دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
ولایت امیر جلال الدولة و جمال الملةف ابو محمد محمد بن یمین الدوله و رحمة الله تعالی علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت امیر شهاب الدین و الدوله و قطب المله ابو الفتح مودود ب ناصردین الله مسعود بن محمود رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت امیر ناصر دین الله، حافظ عبادالله، و ظهیر خلیفه الله، ابو سعید مسعود بن یمین الدوله امیر المؤمنین رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت و نسبت سامانیان باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ویسی هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هادی داد خان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالان و خراسان مقالات پراگنده تاریخ علی احمد کهزاد
هپتالیان نخست افغانستان تاریخی قبل از اسلام تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالیان لومړۍ برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
هخامنشیان قومی از جنوب استپ های روسیه گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
هدایت بدخشی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همایون رجال و رویدادهای تاریخی تاریخ علی احمد کهزاد
همایون در راه ایران و در بار صفوی دوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همت سیستانی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همزبانی در بی زبانی نیلگون کمان تاریخ زمان ستانیزی
همکاری و رقابت سدوزائی و بارکزائی ضعف متقابله هر کدام گفتار اول در زوایای تاریخ معاصر افغانستان تاریخ علی احمد کهزاد
هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
هوتکیان (۱۱۲۰هـ - ۱۱۵۰ هـ ) شپږمه برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1153