32

کمالی

از کتاب: تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند

از ترکمن های صحرا نشین شبرغان مربوط بلخ بود، از آنجا در حدود(۱۰۰۰ه‍) به هند رفت و مدتی با ارکان دولت و اعیان محشور گشت، و بعد از آن به سمرقند رفت . در انواع شعر ماهر بود، و‌معما می دانست. 

حسب حال خود را چنین گفته: 

کمالی از خیال خام دایم می پزد سودا 

ولی بختش که یاد آمد ازو دلتنگ می ماند 

چو شد معلوم کیفیت عجب نبود اگر گویم 

خیالات کمالی با خیال بنگ می ماند (۲۰۲)