تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
هیئت نصب علایم ۱۸۸۸ م سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
یحیای سبزواری تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یفتلی ها گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
یک بیت پشتوی لویکان پشتو و لویکان غزنه تاریخ عبدالحی حبیبی
یکتای بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یگانۀ بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یورش نذر محمد خان اوزبک بر بامیان و ضحاک پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یونس تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 908