تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاظهور طاهریان پوشنگ (۱۳۲-۲۰۵ ه ) سوم تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش استاد سیس هراتی سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش باکو و چالاک تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش براز بنده۱و آمدن المهدی بخراسان سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش ملک اودل و ملک حمزه در قندهار تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش های دیگر تاخروج استاد سیس سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
جنبش یوسفزیان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ ابوالمعانی با میرزا سلیمان و سلطۀ سلیمان بر کابل سوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ اندخوی پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ بر در پای رهت (راهب) دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ بهاطیه دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ بهیم نکر یا ننگر کوت دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ بیابان سرخس دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ جات ها دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ دوم و عواقب معاهده گندمک سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ سباشی سپهسالار مسعود با ترکمنان دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ شیبانی با اسماعیل صفوی و کشته شدن شیبانی وفتح ماوراالنهر ازطرف بابر اول تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ علی آباد دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
جنگ قندوز پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جنگ کابل و گماشتن قلیج خان به حکمرانی آنجا چهارم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1137