ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بمیان سینۀ خود دل بیقرار دارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
به این تمکین که ساقی باده در پیمانه می ریزد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
به بارگاه آنحضرت (ص) دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
به چه نسبت بدهم قامت دلجو ترا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
به عیادت بیا که بیمارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بهار حسن دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بهار سعید شاعر معاصر افغانستان اول ب شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ادبیات نرگس هاشمی
بهار شگوفه دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بهار فیض دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بهار نشاط و خرمی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بهر بزمیکه آن شوخ پر یرخسار می خیزد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بی اطاقم زیر این نیلی رواق دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بی روی تو دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بی گفتگو به کلبه ام ای آشنا بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بی نقش بوریایم یاد از گلم ندارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بی نکوروئی گلستان خوش نمیاید مرا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بیا جانکه تا سازت ببینم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
بیاد پیر هرات دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بیاد صدیقی دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
بیاد مادر مهربان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 552