به بارگاه آنحضرت (ص)

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

السلام ای سروبستان رسالت السلام

السلام ای غنچه ء باغ نبوت السلام

السلام ای گوهر درج سیادت السلام

السلام ای اختر برج سعادت السلام

السلام ای رهبر اهل طریقت السلام

السلام ای پیشوای دین و ملت السلام

تیره روزی رو بردگاه شما آورده است

دمیدم گوید ای خورشید طلعت السلام

سالها در آرزو بودم کنون از فضل حق

شد میسر این زان مارا زیارت السلام

خشک لب از ره رسیدم مانده و تشنه جگر

السلام ای موجه ء دریای رحمت السلام

بر گدائی آمد«محجوبه» درو کوی شما

شی ء لله ای شه ء ملک سخاوت السلام