بستان معارف

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

طالع شده تا کوکب رخشان معارف

مه شد خجل از نیر تابان معارف

آفاق سراسر همه گردیده معطر

از رایحه ء گلشن بستان معارف

شد بهره ور از دانش و فضلش همه گیتی

برجمله رسد فیض زاحسان معارف

از بخت جوان پیر خرد هادی طفلی است

کز شوق رود سوی دبستان معارف

از زیور علم و هنر و دانش و صنعت

گردیده زمین همه نسوان معارف

ایمن بود از باد خزان تا به قیامت 

هر گل که گشفته ز گلستان معارف

مشک ختن و نافه ء تاتار خجل شد

از نگهت جانپرور ریحان معارف

«محجوبه« زحق خواسته ام رفعه جاوید

دایم ز برای همه اخوان معارف