بمجازی تو دلربای منی

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل

بمجازی تو دلربای منی

به حقیقت تو رهنمای منی

کج مبرجان من محبت را

بخدا پیر و پیشوا ای منی

از چه بیگانه وار می گذری

عمر ها شد که آشنای منی

غیر وصلت مرا علاجی نیست

درد مند تو ام دوای منی

بتو می گویم از زبان کسی

غم مخور عشقری گدای منی

یا رب از تو امیدها دارم

 من تار بنده تو خدای منی

می پرستم بتان بخاطر تو 

در حقیقت تو مدعای منی