به چه نسبت بدهم قامت دلجو ترا

از کتاب: دیوان صوفی عشقری ، غزل
به چه نسبت بدهم قامت دلجو ترا
درمه و مهر ندیدم اثر روی ترا
تاچو مجنون نشدم بادیه پیمای جنون
رام برخویش ندیدم رم اهوی ترا
ان چنان ساخر پر قن بجهان نست کنون
که مسخر بکند نرگس جادوی ترا
خورده اش برهمه امراض شافهی بخشد
چه اثر داده خدا خاک سر کوی ترا
بند بندش بخدا بستۀ زنجیر شود
هر کسی چنگ زند سلسۀ موی ترا
در فلک بهر چه خورشید لرزد
دیده اش دیده مگر صاعقۀ خوی ترا
دلک عشقری از دیدن او گشته دونیم
چه بُرش داده خدا حربۀ ابروئی ترا