نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- اسمی آثار هرات مردم
- بنایی آثار هرات مردم
- مولانا بیانی آثار هرات مردم
- برهان الدین عطاءالله آثار هرات مردم
- جبلی آثار هرات مردم
- مولانا جامی رحمه الله علیه آثار هرات مردم
- جنونی آثار هرات مردم
- جنتی آثار هرات مردم
- امیر حسينى سادات رحمة الله علیه آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
- مبر حسینی معمایی آثار هرات مردم
- حسن شاه شاعر آثار هرات مردم
- حیدر کلچه آثار هرات مردم
- حيدر مجذوب آثار هرات مردم
- سلطان حسین میرزای بایقرا آثار هرات مردم
- خطیب فوشنجی آثار هرات مردم
- مولانا خرمی آثار هرات مردم
- خلقی آثار هرات مردم
- خالدی آثار هرات مردم
- خاوند شاه آثار هرات مردم
Total articles: 187