نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- ای نهان از دیده در تن روح سبحانی مرا مروارید گمشده شعر
- مرا بیتابی وصلت زهم پاشید، تو خاموش مروارید گمشده شعر
- حلاوت کلام مروارید گمشده شعر
- حضور دلبر مروارید گمشده شعر
- حرص مقام مروارید گمشده شعر
- چشم میزبان مروارید گمشده شعر
- چشم به راه نامه مروارید گمشده شعر
- چشم بد دور مروارید گمشده شعر
- چراغ مُحتال مروارید گمشده شعر
- ترا تصویر میسـازد دو چشم بیقرار ما مروارید گمشده شعر
- جان مروارید گمشده شعر
- چو موج سرخوش و مستم خروش کار منست مروارید گمشده شعر
- تو بمان تا که بمانم مروارید گمشده شعر
- از بهردیدن تو به چشمم نظر کم است مروارید گمشده شعر
- تا ریشه کرده عشق تو در دل جوان شدم مروارید گمشده شعر
- من ترا از عشق پیدا کرده ام مروارید گمشده شعر
- ای مه ز غم تو چون تپد دل مروارید گمشده شعر
- ا بردی زمن تاب و تب ای لعبت زیبا مروارید گمشده شعر
- تا کجا دل بشکند تا رحم تو حاصل شود مروارید گمشده شعر
- پیکر تصور مروارید گمشده شعر
Total articles: 84