مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- از تـــو دورم مــن و دیوانـــه و مــدهوش توا احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از پیشم میری رمشا شفا راگ هزره موسیقی
- از پیـــش مــن بــرو کـــه دل آزارم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از پنجه من چاك گريبان گله دارد دل آغا سرود راگ هزره موسیقی
- از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد اکبر نیکزاد راگ هزره موسیقی
- از بسکه نازنينی و نازت کشيدنيست ساربان راگ هزره موسیقی
- از برت دامن کشان رفتم اي نا مهربان هنرمند نابیدا راگ هزره موسیقی
- از بر من جدا شدی دلبر نازنین من احمد ولی راگ هزره موسیقی
- از بــرای غم مــن سینه یی دنیـــا تنـــگ است احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- از این کوچه به آن (اوو) کوچه به دنبال تو ولی سازش راگ هزره موسیقی
- از آن روز که پیمان با تو بستـم احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ارمانونه می شول خاوری نازیه اقبال راگ هزره موسیقی
- اردوی میلی نبی دلنواز راگ هزره موسیقی
- اتن فرهاد دریا راگ هزره موسیقی
- اتز نو اور نیفر It's now or never احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- اپنی آواز کی لرزش په تو قابو پالو ترانه های خارجی با ترجمه دری راگ هزره موسیقی
- ابریشمم ابریشم نسيم هاشمي راگ هزره موسیقی
- ابرها بر قله ها، احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ابرهـا اگر ببارد وحید صابری راگ هزره موسیقی
- ابر میبارد و من میشوم از یار جدا احمد ولی راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540