42

از آن روز که پیمان با تو بستـم

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

از آن روز کــــه پیمــان با تو بستــــم
دوصـــد پیمان دیگـــر را شکستــــــم
بـــــرای آنکــــه تنهــا از تــو بــاشـم
زهـــر مهـــروی دیگــر دل گسستــم
بــــه جـــام و ساغـــرم کــاری نباشـد
کــه مــن پیمانـــــهء دیگـر شکستــــم
از آن روز کـــه پیمــان با تــو بستــم
دو صــد پیمــــان دیگــــر را شکستم