42

ارمانونه می شول خاوری

راگ هزره نازیه اقبال ، ،
نازیه اقبال

ارمانونه می شول خاوری
امیدونه په سلگو دی
دوصال تمبی بندیکږی
دیدنونه په سلگو دی

تول شپه و شو که راشوه
دزږه سره اوس خو راشه
دصحر مخی پیدا شی
مشلونه په سلگو دی

دوصال تمبی بندیکږی
دیدنونه په سلگو دی