42

از این کوچه به آن (اوو) کوچه به دنبال تو

از کتاب: راگ هزره ، فصل ولی سازش ، بخش ،
ولی سازش

از این کوچه به آن (اوو) کوچه به دنبال تو
خود را (خوده )تيرت نكن گيرم سر َرآه تو
سر َرآه ات بگيرم بلكه همسرم شوي (شي)
كمكي ناز كني بميرم إز غم تو

من رخ حال بتو كردم
گوش نکن(نكو) حرف مردم
دل بتو دادم اي گل
مرا نكن بي اراده
خدا ترا بمن داده
دل ندارد تحمل