42

ابریشمم ابریشم

از کتاب: راگ هزره ، فصل نسيم هاشمي ، بخش ،
نسيم هاشمي

سری راهت بشینم روزه گیرم
به دور کاکلت فیروزه گیرم
به دور کاکلت یاقوت و مرجان
به دور کاکلت یاقوت و مرجان
به غیر از تو دگر یاری نگیرم
به غیر از تو دگر یاری نگیرم

ابریشمم ابریشم، بسیار پشتت دق میشم
او اگر پیشم بپایی، مه صدقه ای تو میشم
جان مه صدقه ای تو میشم

عجب قد رسای خمچه داری
عجب لعل لب پر خنده داری
تو را لایق نمیبینم به هیچ کس
تو را لایق نمیبینم به هیچ کس
مگر لایق به خود بنده داری
مگر لایق به خود بنده داری

ابریشمم ابریشم، بسیار پشتت دق میشم
اگر پیشم بپایی، مه صدقه ای تو میشم
جان مه صدقه ای تو میشم

ای الا یارم الا شهزاده یارم
الا چشمان سیاه مستانه یارم
بکو ناز و کرشمه بر سر من
بکو ناز و کرشمه بر سر من
دعا دارم که باشی تازه یارم
دعا دارم که باشی تازه یارم

ابریشمم ابریشم، بسیار پشتت دق میشم
او اگر پیشم بپایی، مه صدقه ای تو میشم
ای ابریشمم ابریشم، بسیار پشتت دق میشم
اگر پیشم بپایی، مه صدقه ای تو میشم
مه صدقه ای تو میشم، مه صدقه ای تو میشم