42

اتن

از کتاب: راگ هزره ، فصل فرهاد دریا ، بخش ،
فرهاد دریا

های با یک تن اتن کی میشود
های با یک تن اتن کی میشود
این وطن بی ما وطن کی میشود
این وطن بی ما وطن کی میشود
گر نباشد از تو هم این سرزمین
گر نباشد از تو هم این سرزمین
خانه آباد من کی میشود
خانه آباد من کی میشود
بیش ازین دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن
بیش ازین دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
الاهو هو
صدای عشق میرسد برای تو برای من
صدای عشق میرسد برای تو برای من
خدا یکیست جانه من خدایه تو خدایه من
خدا یکیست جانه من خدایه تو خدایه من
سروده سبزه همدلی صلایه عشق میزند
که تا گلویه تو شوم که تا شوی صدایه من
که تا گلویه تو شوم که تا شوی صدایه من
الاهو هو
مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی
یکی برای دوستی یکی برای زندگی
یکی برای دوستی یکی برای زندگی
شگفته باد یاسمن خجسته باد این وطن
ترانه هایه نسترن یکی به تو یکی به من
ترانه هایه نسترن یکی به تو یکی به من
الاهو هو
بیش ازین دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن
بیش ازین دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
یک کناره باغ نسترن یک کناره باغ یاسمن
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من
یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من