42

از پنجه من چاك گريبان گله دارد

از کتاب: راگ هزره ، فصل دل آغا سرود ، بخش ،
دل آغا سرود

از پنجه من چاك گريبان گله دارد
وز گريهء من گوشهء دامان گله دارد

از بسكه به زندان غمت دير بماندم
زنجير به‌ تنگ آمدو زندان گله دارد
از پنجه من چاك گريبان گله دارد
وز گريهء من گوشهء دامان گله دارد

در بزم وصال تو به هنگام تماشا
نظاره ز جنبيدن مژگان گله دارد
از پنجه من چاك گريبان گله دارد
وز گريهء من گوشهء دامان گله دارد