42

از پیـــش مــن بــرو کـــه دل آزارم

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

از پیـــش مــن بــرو کـــه دل آزارم
نا پایــــــدار و سست و گنهکـــــارم
در کنج سینــه یــــک دل دیــــــوانـه
در کنج دل هــــزار هــــــوس دارم

مـــن ناکامـــــم نــــاکــــــام عشقــت
مــــن بـــد نـــامم بـــد نـــــام عشقت

آه ای خـــدا چگــونه تــرا گــویــــم
کــز جسم خــویش خسته و بیـزارم
هـــر شب بـــر آستان جـــلال تــــو
گـــویی امیـــــد جسم دگــــــر دارم

دل نیست ایــــن دلی که به من دادی
در خـــون تپیده آه رهــــایش کـــــن
یـــاخـــالی از هوا هــــــوس دارش
یـــا پای بنــد مهــر و وفــــایش کــن