42

ابرها بر قله ها،

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

ابرها بر قله ها،
چون موج ها به صخره ها