42

ابرهـا اگر ببارد

از کتاب: راگ هزره ، فصل وحید صابری ، بخش ،
وحید صابری

دل تنگم که میگـرید شبانه
فـرو میریزد اشکم دانه دانه
دل تنگم که میگـرید شبانه
فـرو میریزد اشکم دانه دانه
هوای سبز جنگل هـای وحشـی
مرا آنسـوی دریا میکشـاند
هوای سبز جنگل هـای وحشـی
مرا آنسـوی دریا میکشـاند

ابرهـا اگر ببارد،ابرهـا اگر ببارد
زمینه گل بکاره، زمینه گل بکارد
پرنده هـا بخـوانن سـرود سبزه زاررا
پرنده هـا بخـوانن سـرود سبزه زاررا

به چشـمـان تو که حـیران مـن میشـوم
گهـی ابر و گهـی باران مـن میشـوم
به چشـمـان تو که حـیران مـن میشـوم
گهـی ابر و گهـی باران مـن میشـوم
تو که قد میکشـی در پیش چشـمم
سـراپای ترا قربان من میشـوم
تو که قد میکشـی در پیش چشـمم
سـراپای تره قربان مـن میشـوم


دعا کنم دوباره، دعا کنم دوباره
خدا ترا بیارد، خدا ترا بیاره
شب من از نگاهت شوه پر از سـتاره
شب من از نگاهت شوه پر از سـتاره

اگـر فصل بهـاران میرسـیدم
سـرود برگ و باران میشـنیدم
اگـر فصل بهـاران میرسـیدم
سـرود برگ و باران میشـنیدم
به مثل خـوشـه هـای سبز گندم
به پیش روی تو قد میکشـیدم
به مثل خـوشـه هـای سبز گندم
به پیش روی تو قد میکشـیدم

زمـانه هـر چه دارد، زمـانه هـر چه دارد
به یاد میسپارد، به یاد میسپارد
بیا که گل بکاریم زمین پر ز خار را
بیا که گل بکاریم زمین پر ز خار را

ابرهـا اگه ببارد،ابرهـا اگه ببارد
زمینه گل بکاره، زمینه گل بکارد
پرنده هـا بخـوانن سـرود سبزه زار را
پرنده هـا بخـوانند سـرود سبزه زار را

دعا کنم دوباره، دعا کنم دوباره
خدا ترا بیارد، خدا ترا بیارد
شب من از نگاهت شود پر از سـتاره
شب من از نگاهت شود پر از سـتاره

زمـانه هـر چه دارد، زمـانه هـر چه دارد
به یاد میسپارد، به یاد میسپارد
بیا که گل بکاریم زمین پر ز خار را
بیا که گل بکاریم زمین پر ز خار را