تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
هوتکیان (۱۱۲۰هـ - ۱۱۵۰ هـ ) شپږمه برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
هیئت سچاوالوف در لندن چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
هیئت نصب علایم ۱۸۸۸ م سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
یحیای سبزواری تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یفتلی ها گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
یک بیت پشتوی لویکان پشتو و لویکان غزنه تاریخ عبدالحی حبیبی
یکتای بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یگانۀ بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یمین الدوله بهرامشاه دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
یورش نذر محمد خان اوزبک بر بامیان و ضحاک پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یونان باختري خپلواك سلطنت لومړۍ برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
یونس تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1072