تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
وفای هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایع دیگر خراسان تا ظهور طاهریان سوم جنبش ابو مسلم و اوضاع افغانستان دراوایل عصر عباسیان تاریخ افغانستان بعد از اسلام تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایع دیگر ولایات شمالی و آمدن شهزاده اورنگزیب پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایع قندهار و جنگ شاه محمد با بهادر خان سیستانی سوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایع قندهار و نهضت اودل پښتون پنجم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
وقایعی که در هرات رخ داد دوم سلطنت غزنویان تاریخ خلیل الله خلیلی
ولایت امیر جلال الدولة و جمال الملةف ابو محمد محمد بن یمین الدوله و رحمة الله تعالی علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت امیر شهاب الدین و الدوله و قطب المله ابو الفتح مودود ب ناصردین الله مسعود بن محمود رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت امیر ناصر دین الله، حافظ عبادالله، و ظهیر خلیفه الله، ابو سعید مسعود بن یمین الدوله امیر المؤمنین رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت و نسبت سامانیان باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ویسی هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هادی داد خان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالیان نخست افغانستان تاریخی قبل از اسلام تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالیان لومړۍ برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
هخامنشیان قومی از جنوب استپ های روسیه گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
هدایت بدخشی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همایون در راه ایران و در بار صفوی دوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همت سیستانی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همزبانی در بی زبانی نیلگون کمان تاریخ محمد زمان ستانیزی
هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1072