تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ولایت امیر شهاب الدین و الدوله و قطب المله ابو الفتح مودود ب ناصردین الله مسعود بن محمود رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت امیر ناصر دین الله، حافظ عبادالله، و ظهیر خلیفه الله، ابو سعید مسعود بن یمین الدوله امیر المؤمنین رحمة الله علیهما باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ولایت و نسبت سامانیان باب هفتم اندر اخبار خلفا و ملوک اسلام تاریخ گردیزی (زین الخبار) تاریخ عبدالحی حبیبی
ویسی هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هادی داد خان تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالیان نخست افغانستان تاریخی قبل از اسلام تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
هپتالیان لومړۍ برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
هخامنشیان قومی از جنوب استپ های روسیه گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
هدایت بدخشی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همایون در راه ایران و در بار صفوی دوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همت سیستانی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
همزبانی در بی زبانی نیلگون کمان تاریخ محمد زمان ستانیزی
هوتکیان (۱۱٢۰-۱۱۵۰هجری) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
هوتکیان (۱۱۲۰هـ - ۱۱۵۰ هـ ) شپږمه برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
هیئت سچاوالوف در لندن چهارم حوادث سیاسی افغانستان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
هیئت نصب علایم ۱۸۸۸ م سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
یحیای سبزواری تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
یفتلی ها گرآورده های مهم تاریخ احمدشاه ابدالی
یک بیت پشتوی لویکان پشتو و لویکان غزنه تاریخ عبدالحی حبیبی
یکتای بلخی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
Total articles: 1045