تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
توسعۀ جغرافیایی امپراتوری احمدشاهی مجموعۀ اشارات تاریخ مصطفی عمرزی
توضیح نور قيرات تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) تاریخ عبدالحی حبیبی
توکل بیگ غزنوی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تولدی سام پسر نریمان و دختر شاه بلخ غرِغښت یا گرشاسب تاریخ علی احمد کهزاد
تهانه دار، قلعه دار، کوتوال تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
تیاری برینانیه برای مفاهمه ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تیره گی روابط کابل و هند سوم جنگ دوم افغان تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
تیمور شاه درانی نقشه وزیر شاه ولیخان رجال و رویدادهای تاریخی تاریخ علی احمد کهزاد
تیموریان هرات (۷۷۱- تا حدود ۹۲۰) سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
تیموریان هند سوم دورۀ مستقل اسلامی تاریخ مختصر افغانستان (جلد ۱) تاریخ عبدالحی حبیبی
تیولدار تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
ثابت بړېڅ تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
ثانی خان هروی تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
ټولنیزه او فکري اوضاع اوومه برخه د افغانستان لنډ تاریخ تاریخ عبدالحی حبیبی
جرگه کابل ششم تاریخ تجزیه شاهنشاهى افغان تاریخ عبدالحی حبیبی
جلال الدین پسر بایزید تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جلال الدین محمد اکبر سوم تاریخ افغانستان در عصر گورکانیان (تیموریان) هند تاریخ عبدالحی حبیبی
جلوس زمانشا رجال و رویدادهای تاریخی تاریخ علی احمد کهزاد
Total articles: 1137