نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

غزلیات هفتگانه


مضمون مجموعه دسته بندی
- آئینه غزلیات هفتگانه شعر
- آیم به چمنزار خیالت دم صبح غزلیات هفتگانه شعر
- ای که در ساغر ما شهد فنا ریخته ئی غزلیات هفتگانه شعر
- بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما غزلیات هفتگانه شعر
- تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره غزلیات هفتگانه شعر
- تا که نفسی میزند سرازدلِ نمناکِ خاک غزلیات هفتگانه شعر
- درخیالت این دل افگار بیخود میشود غزلیات هفتگانه شعر
- زلال آرا غزلیات هفتگانه شعر
- ژرفای عشق غزلیات هفتگانه شعر
- شمع رخش به جای مهٔ شب گُزیده ام غزلیات هفتگانه شعر
- شمع رخش به جای مهٔ شب گُزیده ام غزلیات هفتگانه شعر
- عقل خام غزلیات هفتگانه شعر
- فتنه آفرین غزلیات هفتگانه شعر
- کعبۀ دل غزلیات هفتگانه شعر
- محشری آورد عشقش در طبع آرام من غزلیات هفتگانه شعر
- همراز مِهین غزلیات هفتگانه شعر
- هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم غزلیات هفتگانه شعر
Total articles: 17