129

درخیالت این دل افگار بیخود میشود

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016
درخیالت این دل افگار بیخود میشود
    از نگاه تودرو دیوار بیخود میشود

    تا قدم برچشم عاشق میگذاری حسرتا
    یشهٔ هرمژهٔ خونبار بیخود میشود

    محضرت هرواژه را قاتل شود در بزم شعر
    از نگاهت جاهدِ گفتار بیخود میشود

    تا که دوری در قفا سودای دیدارت کنم
    چون بیائی دیدهٔ بیمار بیخود میشود

    خانه زندان است بهر حازم فرزانه خو
    کو زعشقت بر سربازار بیخود میشود

    امتحان صبر من از درد هجرانت مکن
    اشک سوزان برسررخسار بیخود میشود

    «واهبا» این نشه مستانهٔ چشمش نگر
    کز شکوهش ساغر خَمار بیخود میشود