129

بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016
بس هواها و هوسها دم به دم داریم ما
گوهر آدم شدن در ریشه کم داریم ما

عقده ها بر سینه و مُهرِ خموشی روی لب
از خس دست کسان این چشم نم داریم ما

خانۀ ما سوخت از دستی که خود آتش زدیم
از برای شادیی بیگانه غم داریم ما

وحشت ما از سیاهی، سایه های شام ماست
آهوان غافلیم با جهل رم داریم ما

کاخ همیاری همی بینم سوی ویرانگی
کین بنای خانه بر دیوارنم داریم ما

پای ما در خانه، دست ما به سوی دیگران
بس ز خود شرمنده ایم سر های خم داریم ما

«واهِبا» نازم ترا که کم خوری از خود خوری
می ستائیم همتت را تا که دم داریم ما