129

ژرفای عشق

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016


کاخِ دلم به عشق تو تعمیر میشود
هـرخواب من به نام تو تعبیر میشود


برصفحه صفحۀ دل من نقش میشوی
با رنگ عشق نام تو تحریرمیشود


در هر نظر به دیدۀ من جلوه می کنی
ژرفای جان ز نور تو تنویر میشـود


در معبد خیال من اندر حریمِ جان
اسرار و راز و عشقِ تو تفسیر میشود


مرغ دلم به هر طرفی بال و پر کشد
آخر به دام صید تو درگیر میشود


گرجلوه های عشق تو با خامه¬ ئی ز مهـر
روی ورق نویسم اساطیر میشود


هر نام بر زبان دلم غیر نام تو
در باورم  وسیلۀ تکـفیر میشود


مدهـوش گشته میروم از خویشتن؛ در آن
خلوتگهی که روی تو تصویر میشود


من بنده ام به عشق تو ای صاحب کمال
ما را همای بخت تو تقدیر میشود


از هر زبان که نام تو می آیدم به گوش
فریاد هم زعشـق تو تکبیر میشود


«واهب»که پُر ز حیرت اسرارعشق تست
بنشسته پشت درگۀ تو پیر میشود