129

هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016

هنوز بوی تو بنشسته روی پیرهنم

هنوز داغی که از بوسه دادی روی تنم


هنوز زمزمۀ عشق تو نوازد گوش

هنوز با رگ جان نغمه هایِ عشق زنم


هنوز گرمی آغوش داغ سوزانت

به شعلۀ هوسش پاره میکند بدنم


هنوز خنجر مژگان چو لشکر دشمن

یکی یکی ز نِگه میخزَد به عمق تنم


هنوز نشه ام از مستیِ لبش «واهب»

نرفته از سرم و مستِ دُرد دینه منم