129

تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016

تا عکس رویت افتاد در آب پاره پاره

از شرمِ داغ رو شد مهتاب پاره پاره


خوابم ربود یادت ای جان جان جانان

کن با کمان ابرو ، محراب پاره پاره


در مردمک نشستی ساکن شدی به جانم

از شدت عِتابت شد تاب پاره پاره


امشب دلم نخوابد از لذت وصالت

از تیغ وصلت تو، شد خواب پاره پاره


تا میگساری آموخت چشمت به می فروشان

شرمید آب و گردید شرّاب پاره پاره


از چهار سو نگاهت آئینه دار دل شد

راه فرار بگزید سراب پاره پاره


«واهِب» ز خود برون آ، در بیخودی قدم نه

کز پردۀ تنت شد نایاب پاره پاره