129

همراز مِهین

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016

در   آتش   مشتاقی   دریای   معین    خواهم
از خود شده ام بیرون، بیرون تر ازین خواهم

زان غمزۀ  مست تو  سر  مستم  و  مخمورم
از   نرگس   فتانت  من  نشه   چنین  خواهم

نی  شاهی و تخت و تاج، نی  جاه طلب  دارم
چون بردۀ تو این سر  بر روی  زمین  خواهم

ای راحت  جان باز  آء  آتش   به  نهانم   زن
برگوی چه میخواهی ؟  من گویم همین خواهم

زین عالم  فانی  دور، بی صورت  انسانی
آذاد  ز   تن، زنده، همرازِ  مِهِین  خواهم

خورشید عیان « واهِب» در سینه نهان  دارم
زین علمِ  یقین  دانم، آن عین  یقین  خواهم