129

زلال آرا

از کتاب: غزلیات هفتگانه ، غزل
05 February 2016

چقدر شوم ز خود گم که شوم ز خویش پیدا
چقدر دو دیده بندم که شوم زدیده بینا

 منم آن سلول بیرنگ، جهان رنگ هستی 
چقدر روم ز رنگم که زرنگ گـردم احیــــا

مه روشن سماء گشته حجاب شمـس هستی
چقدر حجاب بایـد که نهان کنم هویدا

به نظر نمیرسم من ز بلندی ئی خودی ها
چقــدر ز چشم افتم که شوم به چشم پیدا

رخ روشنم چه مستورغبــارشیشــه «واهب»
چقدر غبار باید که شوم زلال آرا