مسئول بخش (راگ هزره) در دانشنامه افغان
(PDF) (HTML)
42
متین حمیدی
Matin Hamidy

راگ هزره


مضمون مجموعه دسته بندی
- مه کوی مانه ته پوسونه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- مردم ز درد دوریت آرزو نیکبین راگ هزره موسیقی
- دل بی قرار دارم غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- غم تو غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- دوست بدت میدارم غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- خوبی و خرابی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- جدایی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- تا به کی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- بنګړی غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- بچه دهقان غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- دل جاوید شریف راگ هزره موسیقی
- تنها تنها بی له تا یمه تنها گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- راشه خماره گل پاڼه راگ هزره موسیقی
- باران بهاری غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- عاشقانه غزال عنایت راگ هزره موسیقی
- گل پونه گل من نگیر بهانه گل من همایون درخشان راگ هزره موسیقی
- خدایی کن ای مه احمد ظاهر راگ هزره موسیقی
- ای قایقران به کجا میروی رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- شده ام بت پرست تو رامين فضلي راگ هزره موسیقی
- در پیش بی دردان رامين فضلي راگ هزره موسیقی
Total articles: 2540