42

مه کوی مانه ته پوسونه

از کتاب: راگ هزره ، فصل غزال عنایت ، بخش ،
غزال عنایت

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه

سترګي مي ډيري وليدلي
سترګي مي ډيري وليدلي
سترګي مي ډيري وليدلي
زماد يارسترګي منګولي لګوينه
مکړی ته پوسونه

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه

که ته رشتيا په ماماينه ي
که ته رشتيا په ماماينه ي
که ته رشتيا په ماماينه ي
ماله هم نه راځي د ستا غمه خوبونه
مکړی ته پوسونه

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه

جانانه راشه چي پښلا شه
جانانه راشه چي پښلا شه
جانانه راشه چي پښلا شه
دنيا فاني ده مرګ شته جدا به شونه
مکړی ته پوسونه

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه

مه کوی مانه ته پوسونه
نه کوم ياري نه په ياري پوهيګم ماينه
مکړی ته پوسونه