42

ای قایقران به کجا میروی

از کتاب: راگ هزره ، فصل رامين فضلي ، بخش ،
رامين فضلي

ای قایقران به کجا میروی
به قلب دریا چرا میروی

هر نیمه شب توی دریا چرا
گریان چرا بینوا میروی

دخترم را دریا ربوده
در میان دریا غنوده
میروم تا گریه کنم
میروم تا میان دریا

بیابم دختر پری را
از برایش شکوه کنم
گویمش بیقرارم
بی امیدم
تنها تنها

دخترم گشته گم
در میان موج دریا