42

مردم ز درد دوریت

از کتاب: راگ هزره ، فصل آرزو نیکبین ، بخش ،
آرزو نیکبین

مردم ز درد دوریت ای نور چشمی من بیا
تا کلبهء تارم شود از نور تو روشن بیا
تا کلبهء تارم شود از نور تو روشن بیا

Ga Re Sa Da Pa Ga Re Sa
Sa Re Ga - Re Ga Pa - Ga Pa Da - Pa Da Sa Sa Sa
Pa Da Sa Sa Sa - Pa Da Saaaaaaa

من روی خوش رنگ ترا در برگ هر گل دیده ام
من روی خوش رنگ ترا در برگ هر گل دیده ام
باور نداری یار من یک لحظه یی در گلشن بیا
مردم ز درد دوریت ای نور چشم من بیا
تا گلبهء تارم شود از نور تو روشن بیا

بی روی تو کی جان دهم ور جان ستان ای نارنین
بی روی تو کی جان دهم ور جان ستان ای نازنین
مردم کنون بهر خدا هنگام جان کندن بیا
مردم ز درد دوریت ای نور چشم من بیا
تا گلبهء تارم شود از نور تو روشن بیا