42

خدایی کن ای مه

از کتاب: راگ هزره ، فصل احمد ظاهر ، بخش ،
احمد ظاهر

خدایی کن ای مه گناهم ببخش
خدایی کن ای مه گناهم ببخش
در آغوش مستی پناهم ببخش
در آغوش مستی پناهم ببخش
خدایی کن ای مه گناهم ببخش

گناهم گرانست و عشقم گواهم
گناهم گرانست و عشقم گواهم
گناه مرا بر گواهم ببخش

خدایی کن ای مه گناهم ببخش
خدایی کن ای مه گناهم ببخش
در آغوش مستی پناهم ببخش