42

عاشقانه

راگ هزره غزال عنایت ، ،
غزال عنایت

او عاشقان حلاله وينه سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
او عاشقان حلاله وينه سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
کوي سوالونه

سترګی دی یار زما ښایسته دی زار شومه
سترګی دی یار زما ښایسته دی زار شومه
چی ... بانه می ټول ختلی وينه
سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
کوي سوالونه

او عاشقان حلاله وينه سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
کوي سوالونه

یوه زره کج په کی نشته زار شومه
دی جانان سترګی کنه او په قندهار ختلی وينه
سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
کوي سوالونه

په سترګو سترګو کی تاثیر وی زار شومه
په سترګو سترګو کی تاثیر وی زار شومه
دا چه ښایسته به دی حسینو سترګی وینه
سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه

او عاشقان حلاله وينه سترګی مي توری توری
تاما ته ګورى ګورى کوي سوالونه
کوي سوالونه