42

تنها تنها بی له تا یمه تنها

راگ هزره گل پاڼه ، ،
گل پاڼه

۰۰۰۰۰بی لتا
وخت می نه تیریګی بی لتا
ز پتا مینه یم مینه یم بتا
تنها تنها بی له تا یمه تنها
او
تنها تنها بی له تا یمه تنها