42

باران بهاری

از کتاب: راگ هزره ، فصل غزال عنایت ، بخش ،
غزال عنایت

باران به سری بام شنیدم چله داره
از دلبر ره دور دلم صد گله داره
دل صد گله داره، ناز و هیله داره
دل صد گله داره، ناز و هیله داره
آخر ز منی یار چرا فاصله داره

باران بهاری یک مژده نداری
از بهر خدا بگو کجا یار خماری
شاید که به تسکین دل عاشق بیمار
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری

یک ماه گذشت و ز تو خط و خبری نیست
در شام سیاهی نگهم یک سحری نیست
یک ماه گذشت و ز تو خط و خبری نیست
در شام سیاهی نگهم یک سحری نیست
از من که به پای تو فتادم چه رنجی
ولا به خدا جز تو مرا همسفری نیست

باران بهاری یک مژده نداری
از بهر خدا بگو کجا یار خماری
شاید که به تسکین دل عاشق بیمار
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری

ترسم من از آن که تو دیگر باز نه آیی
دیوانه شوم آه کشم یار کجایی
ترسم من از آن که تو دیگر باز نه آیی
دیوانه شوم آه کشم یار کجایی
من یار تو دلدار تو غمخوار تو استم
من یار تو دلدار تو غمخوار تو استم
هرگز نکشایم ز روایات جدایی

باران بهاری یک مژده نداری
از بهر خدا بگو کجا یار خماری
شاید که به تسکین دل عاشق بیمار
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری
یک پیک بیاری از یار فراری باران بهاری