42

گل پونه گل من نگیر بهانه گل من

از کتاب: راگ هزره ، فصل همایون درخشان ، بخش ،
همایون درخشان

گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نکذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نگذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل من تو را به هیچ قیمتی از دست نمیدهم
تو فقط مال منی تو را به هیچکس نمیدهم
میدانم خدا تو را برای دل من آفرید
حتی اگه خدا بخواهد ترا بهش پس نمی دهم
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نکذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نگذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل من پونه ی من عزیز دردانه من
خدا مثل تو فقط در دنیا ساخته یک دانه
می درخشی همه جا عاشق برایت فراوانه
اما تو مال منی تمام دنیا می دانه
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نکذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نگذار از غم تو شوم دیوانه گل من
پونه از راه رسیده خانه چراغانه
آسمان شهرمان ستاره بارانه
عاشق رنگ چشمایش این دل داغانه
برای من پونه ی من عزیزتر از جانه
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نکذار از غم تو شوم دیوانه گل من
گل پونه گل من نگیر بهانه گل من
بیا نگذار از غم تو شوم دیوانه گل من