شاعر
Poet
(PDF) (HTML)
141
عنصری بلخی
Ansuri Balkhi

دیوان عنصری بلخی


مضمون مجموعه دسته بندی
- همی روم به مراد و همی زیم به امان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- هم غالیه زلفینی و هم سیم اندام رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- هر سوالی کز آن لب سیراب قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- نوروز فراز آمد و عیدش به اثر بر قصاید دیوان عنصری بلخی اخلاق
- نوروز بزرگ آمد و آرایش عالم قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- نگر به لاله و طبع بهار رنگ پذیر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- نگاری که بد پرنیان طیلسانش قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- منگر تو بدو تا نشود دلت از راه رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- منقش عالمی فردوس کردار قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- من گفت نیارم که تو ماهی صنما رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- من صورت تو بدیده اندر دارم رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- مشکین شود چو باد به زلف تو بگذرد غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- مراد عالم و شاه زمین و گنج هنر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- ماه رخسارش همی در غالیه پنهان شود قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گه آن آراسته زلفش زره گردد گهی چنبر قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل نوشکفته است و سرو روان قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل سوری به ماه اندر شکفته غزلیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل خندان خجل گردد بهاری قصاید دیوان عنصری بلخی ادبیات
- گل بر رخ توست و چشم من غرقه به آب رباعیات دیوان عنصری بلخی ادبیات
Total articles: 136