دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
شَنگ زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شف یا فش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شل، سیلی تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
شمولیت ، شامل و مشمول زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شهروند گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوهٔ نگارش (ء) همزه نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( آ ) الفمد یا الف ممدؤده نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( و ) معدؤله نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( ىٰ ) الف مقصوره نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش الف مستوره فصل املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش پیشوند ( می ) نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش پیشوندهای ( ن٬ م ) نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
صرف یا واژه شناسی " مورفولوژی Morphology" زبان دری زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
صفت زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
صفت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
صفت مونث با واژگان نه مونث و نه عربی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
صفت و صفتهای اشاره در جمله زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
صیغه استمرار در زبان گفتار زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
صیغه های ماضی و مضارع آغاز فعل زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
صيغه يا ريخت فعل زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 259