دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نواقص زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
وابسته های عددی یا واحدهای سنجش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واری ، وار و واره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واژه های با "ط" اما به "ت" زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واکنش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
همایش گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
همزه چیست گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
ین وون نشانه های جمع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 130