دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
زبان دری ازگفتار تا نوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زبانهای دوره میانه زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زبانهای هند و ایرانی یا آریایی زبان تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
زدن به معنای مشتاقانه خوردن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
زیارت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سَنَه و سُنة و سُنت و سُنّی و سنتی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سرجاندار تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
سلامتی ، بهبودی و سلامت و بهبود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سو یا سون زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
سه موضوع بنیادین زبان را در بر می گیرد زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
سیلابی ساختمان وږمه پښتو مقالات دستور زبان عبدالحی حبیبی
شَنگ زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شف یا فش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شل، سیلی تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
شمولیت ، شامل و مشمول زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
شهروند گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوهٔ نگارش (ء) همزه نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( آ ) الفمد یا الف ممدؤده نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( و ) معدؤله نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
شیوۀ نگارش ( ىٰ ) الف مقصوره نوشتار املاء در دری دستور زبان سیف الله فضل
Total articles: 273